سرویس های ادواری و نگهداری خودرو

یک سرویس با کیفیت در خدمت یک محصول با کیفیت

با هدف افزایش عمر مفید محصول خریداری شده ، شرکت رخش سرویس بر اساس استاندارد شرکت سازنده ( کاماز ) و با توجه به شرایط آب و هوایی کشور ، دفترچه سرویس و نگهداری محصول رخش 1842 ( کاماز  5490 ) را ارائه نموده است .

پیشنهاد اکید می گردد که مشتریان محترم ضمن مطالعه دقیق این دفترچه ، سرویس های ادواری را مطابق جداول مندرج در دفترچه در نمایندگان مجاز شرکت انجام داده و ممهور به مهر نمایندگی نمایند تا ضمن بهبود عملکرد خودرو، هزینه های تعمیرات کشنده به حداقل رسیده و آرامش رانندگان محترم را در جاده ها فراهم آورد .

سرویس های ادواری و نگهداری خودرو

یک سرویس با کیفیت در خدمت یک محصول با کیفیت

با هدف افزایش عمر مفید محصول خریداری شده ، شرکت رخش سرویس بر اساس استاندارد شرکت سازنده ( کاماز ) و با توجه به شرایط آب و هوایی کشور ، دفترچه سرویس و نگهداری محصول رخش 6520 را ارائه نموده است .

پیشنهاد اکید می گردد که مشتریان محترم ضمن مطالعه دقیق این دفترچه ، سرویس های ادواری را مطابق جداول مندرج در دفترچه در نمایندگان مجاز شرکت انجام داده و ممهور به مهر نمایندگی نمایند تا ضمن بهبود عملکرد خودرو، هزینه های تعمیرات کشنده به حداقل رسیده و آرامش رانندگان محترم را در جاده ها فراهم آورد .