استعلام بهای خدمات

منطقه
رتبه ممتاز و یک
رتبه دو
رتبه سه
رتبه چهار
شهر تهران
1.3*BSR
BSR*1.2
BSR*1.1
BSR
کلانشهر ها
BSR*1.2
BSR*1.1
BSR
BSR
سایر مراکز استان ها
BSR*1.2
BSR*1.1
BSR
BSR
سایر شهرستان ها
BSR*1.2
BSR*1.1
BSR
BSR

کاربر گرامی برای دریافت قیمت خدمات  مدنظر خود کافیست بعد از انتخاب نام خودرو، بخشی از نام خدمات مورد نظر را تایپ نمایید.