info@rakhshservice.com
info@rakhshservice.com

شاخص تعویض لاستیک

برآمدگی روی لاستیک : هر برآمدگی بر روی سطح لاستیک نشان دهنده فرسودگی آن است. توجه داشته باشید برآمدگی در یک نقطه احتمال ترکیدن ناگهانی آن را بیشتر می کند.

ترک، خراش و بریدگی کنار لاستیک: هر نوع خراش و بریدگی بر روی لاستیک دلیل خوبی برای تعویض آن است زیرا امکان پنجر شدن مداوم لاستیک را بالا و بالاتر خواهد برد.

نوار شاخص آج: در بیشتر لاستیک ها نواری تعبیه شده است که تا زمانی که لاستیک ها تازه هستند پیدا نمی باشد، اما با کهنه شدن تایر نمایان می شوند.
عمق آج لاستیک: کمتر از 1.6 میلی متر نباید باشد، در جاده بارانی 2برابر این مقدار را باید در نظر گرفت.

Instagram linkedin
Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account

Need Help?

I’m Here To Assist You

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.
Hidden