info@rakhshservice.com
info@rakhshservice.com

فرمان الکتروهیدرولیکی

در این سیستم که بر روی کاماز 54901 قرار دارد، نیروی محرک پمپ هیدرولیک فرمان بوسیله یک موتور الکتریکی تامین می شود. با استفاده از این سیستم مصرف سوخت8/2 درصد کاهش پیدا می کند.

در این سیستم به دلیل امکان کنترل موتور الکتریکی، می شود حالت های مختلف رو در شرایط گوناگون خودرو ایجاد کرد یعنی امکان این وجود دارد که با توجه به سرعت خودرو و میزان زاویه فرمان، سفتی و نرمی فرمان رو به راحتی کنترل کرد.از این سیستم در محصول کاماز 54901 شرکت رخش خودرو استفاده می شود.

در این سیستم سیگنال ورودی به EHPS سرعت خودرو، سرعت زاویه ای فرمان و دور موتور از طریق سنسورها ارسال می شود. با تغییر در سرعت خودرو و سرعت زاویه ای فرمان مدول کنترلی تغییر می کند و باعث می شود فشار و جریان پمپ تغییر داشته باشد.

Instagram linkedin
Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account

Need Help?

I’m Here To Assist You

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.
Hidden