مدیران و مسئولین رخش سرویس

Mousavi

فرهاد موسوی

مدیرعامل
Bahadori

مهدی بهادری

مدیر خدمات پس از فروش
Khadem

یعقوب خادم

مدیر مالی و منابع انسانی
Razi

مسعود راضی

رئیس بازرگانی
Peymanfar

آرتین پیمان فر

رئیس شبکه نمایندگی ها