مدیران و مسئولین رخش سرویس

Mousavi

فرهاد موسوی

مدیرعامل
Khadem

یعقوب خادم

مدیر مالی و منابع انسانی
Bahadori

مهدی بهادری

مدیر خدمات پس از فروش
Razi

مسعود راضی

رئیس بازرگانی