مدیریت کیفیت

کسب موفقیت آمیز گواهینامه های  ISO9001-2015 - ISO10004-2018- ISO10002-2018

در ممیزی های مورد اشاره در ذیل ، کلیه فرآیندهای تأمین منابع و توسعه زیر ساخت ها، سفارش گذاری، تأمین و فروش قطعات یدکی، آموزش پرسنل دفتر مرکزی و شبکه نمایندگی ها، توسعه شبکه نمایندگی ها، ارائه خدمات تعمیراتی، سنجش رضایت مشتریان، رسیدگی به شکایات مشتریان، کالیبراسیون، کنترل و پایش سیستم مدیریت کیفیت از منظر طراحی، پیاده سازی و بهبود مستمر مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفته اند و شرکت رخش سرویس موفق به اخذ گواهینامه های مربوطه گردیده است .